Legea 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privindmedierea si organizarea profesiei de mediator

 

Publicata in Monitorul Oficial nr. 462 din 9 iulie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .

Art. I
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizaea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (Mediator Bucuresti)(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2
(Mediator Bucuresti)(1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoanele fizice sau persoanele juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege . Dispozitiile art. 182 pct. 1 lit. e) din Codul de procedura civila raman aplicabile in mod corespunzator.”

2. La articolul 7, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7
Poate deveni mediator persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:”.

3.Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10
Institutiile si celelalte persoane juridice care desfasoara, conform art. 9, programe de formare profesionala a mediatorilor se inscriu de catre Consiliul de mediere pe o lista care va fi pusa la dispozitia celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti si al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de internet a acestuia.”

4. La articolul 17, alineatele (Mediator Bucuresti)(3) si (Mediator Bucuresti)(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii cu drept de vot, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
(Mediator Bucuresti)(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.”

5. La articolul 18, alineatul (Mediator Bucuresti)(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 18
(Mediator Bucuresti)(1) Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.”

6. La articolul 19, alineatul (Mediator Bucuresti)(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(2) Sedintele Consiliului de mediere se desfasoara in prezenta a cel putin 7 membri si sunt publice, cu exceptia cazului in care membrii sai hotarasca altfel.”

7. La articolul 20, litera m^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“m^1) organizeaza alegerile pentru urmatorul consiliu de mediere si elaboreaza procedurile de organizare a alegerilor. Declansarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni inainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea data;”.

8. La articolul 58, alineatul (Mediator Bucuresti)(4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(4) In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si de forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor.”

9. La articolul 58, dupa alineatul (Mediator Bucuresti)(4) se introduce un nou alineat, alineatul (Mediator Bucuresti)(4^1), cu urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(4^1) Mediatorul este tinut de obligatiile prevazute la alin. (Mediator Bucuresti)(4) si in cazul in care prin acordul de mediere se constituia, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar.”

10. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 59
(Mediator Bucuresti)(1) Partile pot solicita norarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale, a intelegerii lor.
(Mediator Bucuresti)(2) Partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 432-434 dinCodul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.”

11. Dupa articolul 59 se introduc doua noi articole, articolele 59^1 si 59^2, cu urmatorul cuprins:
“Art. 59^1
Daca acordul se refera la o cauza succesorala si a intervenit inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, competenta apartine notarului public, conform legii.

Art. 59^2
Cererea adresata instantei, privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere, este scutita de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul de proprietateasupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale.”

12. La capitolul V, titlul sectiunii a 5-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA 5 - Medierea in cazul unui litigiu pe rolul instantelor de judecata”

13. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 60^1
(Mediator Bucuresti)(1) In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii:
a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu, ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevezute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64;
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca executorie de deschiderea a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;
g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabilaa persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.
(Mediator Bucuresti)(2) In sensul alin. (Mediator Bucuresti)(1), dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii intr-o anumita materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.”

14. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 61
(Mediator Bucuresti)(1) In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia dintre acestea ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.
(Mediator Bucuresti)(2) La incheierea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa transmita instantei de judecata competente acordul de mediere si procesul-verbal deincheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin. (Mediator Bucuresti)(1) lit. b) si c).”

15. La articolul 63, alineatele (Mediator Bucuresti)(1) si (Mediator Bucuresti)(2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 63
(Mediator Bucuresti)(1) In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare, dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator.
(Mediator Bucuresti)(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale.”

16. La articolul 63, dupa alineatul (Mediator Bucuresti)(2) se introduce un nou alineat, alineatul (Mediator Bucuresti)(2^1), cu urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(2^1) Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia, in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificat de mostenitor .”

17. La articolul 64, alineatul (Mediator Bucuresti)(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 64
(Mediator Bucuresti)(1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:
a) continuarea casatoriei;
b) partajul de bunuri comune:
c) exercitiul drepturilor parintesti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contributia partilor la intretinerea copiilor;
f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturile de care ei pot dispune potrivit legii.”

18. La articolul 64, dupa alineatul (Mediator Bucuresti)(1) se introduce un nou alineat, alineatul (Mediator Bucuresti)(1^1), cu urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(1^1) Acordurile de mediere incheiate intre parti, in cauzele/conflictele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, imbraca forma unei hotarari de expedient.”

19. La articolul 70, alineatul (Mediator Bucuresti)(3) se abroga.

20. La articolul 70, alineatul (Mediator Bucuresti)(5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(5) Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat sa transmita organului judiciar acordul de mediere in procesul-verbal de incheiere a medierii in orginal si in format electronic, daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin. (Mediator Bucuresti)(1) lit. b) si c).”

21. La articolul 72, alineatul (Mediator Bucuresti)(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(Mediator Bucuresti)(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea in vigoare a prezentei legi, urmeaza uncurs de formare profesionala a mediatorilor in tara ori in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, in conditiile prezentei legi, avand obligatia prezentarii documentelor care atesta programa de formare parcursa. Consiliul de mediere va decide autorizarea dupa evaluarea continutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregatirii. Dispozitiile art. 8 alin. (Mediator Bucuresti)(5) se aplica in mod corespunzator.”

22. La articolul 74, alineatul (Mediator Bucuresti)(2) se abroga.

23. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 75
Avocatii, notarii publici, precum si membrii altor profesii liberale care dobandesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere la sediul unde isi exercita activitatea de baza .”

Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la 1 octombrie 2012, cu exceptia dispozitiilor art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, care intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Dispozitiile art. 17 alin. (Mediator Bucuresti)(4) si ale art. 18 alin. (Mediator Bucuresti)(1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se aplica si mandatelor in exercitiu la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2012

Sigur va mai intereaza si :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Translate this site:

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI