Obligaţiile fiscale ale mediatorului

 

HG nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010. Unii sustin că HG este neconstituţionala pentru că art. 108 din Constituţie- “(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. (2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor”, deci pentru Codul fiscal, dar nu şi pentru ordonanţe.

Venituri de natura profesionala. Potrivit normelor metodologice, prin sintagma „venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale”, prevazuta la art. III alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 se inteleg veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit art. 7 alin.(1) pct. 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.

Cine va plati?
Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale nu le sunt aplicabile prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010. (ambiguitate, avocaţii şi mediatorii nu sunt integrate sistemului public de pensii şi totuşi plătesc aceste obligaţii!!!) Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala, indiferent ca respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala precum si venituri de natura salariala datoreaza contributii individuale, de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, asupra veniturilor de natura profesionala in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt sau nu realizate lunar. Contributiile individuale se datoreaza si in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt realizate de persoane pentru care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se prevede, potrivit legii, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si in sistemul de asigurari sociale de sanatate si beneficiaza de prestatiile prevazute deLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de asigurare sociala de sanatate in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceasta, persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, indiferent ca respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din OUG 58/2010.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, precum si venituri de natura salariala datoreaza contributii individuale, de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, asupra veniturilor de natura profesionala in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt sau nu realizate lunar.

Baza de calcul.

In situatia persoanelor care realizeaza lunar venituri de natura profesionala, baza de calcul a contributiilor individuale, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie:

a) cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, din toate sursele de venit, in situatia in care acest cuantum nu depaseste echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie;

b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, din toate sursele de venit, este mai mare decat echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

Cum se vor declara si plati contributiile. Modalitatea de declarare si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea nr. 95/2006 si prin Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Astfel, persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale, au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acestea au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit. In lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele mentionate mai sus au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora.

Impozit pe profit.

Pentru contribuabilii obligati la plata trimestriala a impozitului pe profit, s-a realizat corelarea actualelor norme metodologice, date in aplicarea Titlului II ˝Impozitul pe profit˝ din Codul fiscal, cu noile prevederi care impun, ulterior efectuarii comparatiei trimestriale, definitivarea impozitului pe profit prin compararea impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual. In acest sens, se exemplifica modalitatea de stabilire a impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului fiscal pentru aceasta categorie de contribuabili. Actul normativ detaliaza si deducerea unor categorii de cheltuieli in aplicarea principiului general de calcul al profitului impozabil;

Impozitul pe venit. Cele mai importante modificari si completari in domeniul impozitului pe venit, aduse Normelor metodologice actuale cuprind precizari privind:

 Determinarea normei anuale de venit pentru activitatile independente, in conditiile aplicarii criteriilor de corectie la plafonul minim; pentru contribuabilii persoane fizice care desfasoara o activitate independenta ca intreprindere individuala, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 49. La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor de corectie.

Plata anticipata aferenta fiecarui trimestru se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net

(cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului pentru care se face calcul ) si impozitul pe castigul net stabilit la sfarsitul trimestrului anterior. Impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului, luat in calcul la stabilirea platii anticipate se determina aplicand cota de impozit de 16% asupra diferentei pozitive dintre totalul castigurilor si pierderilor inregistrate pana la sfarsitul trimestrului pentru care se face calculul. In situatia in care diferenta dintre totalul castigurilor si pierderilor inregistrate cumulat de la inceputul anului este negativa pentru trimestrul respectiv nu se datoreaza plata anticipata. Impozitul pe castigul net anual impozabil de plata/de restituit la sfarsitul anului fiscal se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si platile anticipate datorate in anul fiscal respectiv.

 Asimilarea venitului distribuit de societatea civila profesionala cu raspundere limitata (SPRL) cu venitul net anual din activitati independente in vederea impunerii; In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.

Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata in asociere cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii au obligatia sa asimileze acest venit distribuit din asociere venitului net anual din activitati independente.

Venitului net anual aferent anului 2010 se determina prin insumarea veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre cele doua perioade.

A. PFA (inclusiv profesiile liberale) datoreaza pentru veniturile profesionale, cotele de contributie individuale la pensie, respectiv 10,5%, sanatate 5,5% si somaj 0,5% (sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii si beneficiaza de prestatiile prevazute de legile respective)

B. baza de calcul la pensie si somaj:

1. in situatia ca realizeaza venituri lunar: i) veniturile nete respective, daca insumate pentru toate lunile si pentru toate sursele din care obtine astfel de venituri nu depaseste 5 salarii medii brute, respectiv 9.180 lei (Salariul mediu brut pe anul 2010 este de 1.836 lei, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010); ii) suma de 9180, daca depaseste acest plafon.

2. in situatia ca nu realizeaza venituri in fiecare luna: la fel.

C. baza de calcul la sanatate: – Cuantumul net al veniturilor de natură profesională realizate lunar, determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie şi nu poate fi mai mic decât un salariu de bază minim brut pe ţară dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează. (desi sunt formulari diferite, venitul net de la baza de calcul pentru pensie si somaj nu poate fi altul decat cel de la pensie, respectiv cel definit la art. 80 din CF -probabil ca fiecare minister a trimis la MF propria formulare iar specialistii din MF au lasat exact cum a fost formulat. Singura diferenta este ca la sanatate avem si o limita minima)

D. Modalitatea de declarare si plata:

Observatie: Prevederea din OUG 58/2010 este ca: Art III (4) Obligatia declararii, calculului, retinerii si platii contributiilor prevazute la alineatul precedent revine platitorului de venit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.? Cu toate acestea:

D1. Modalitatea de declarare

Pentru pensie si somaj: – pfa are obligatia de a: 1. incheia contracte de asigurare si 2. de a depune declaratii pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au realizat venituri. Daca realizeaza venituri lunar, depune declaratie de actualizare in termen de 5 zile de la modificarea cuantumului venitului net, iar in lunile in care nu realizeaza venituri au obligatia de a depune declaratie de notificare a acestui fapt. Fara a fi precizat expres, s-ar intelege ca in cazul in care nu sunt modificari nu mai depune declaratie desi acest lucru ar fi in contradictie cu prevederea expresa ca “Declaratiile de asigurare prevazute la art. 7 se depun, in situatia prevazuta la art.6 alin.(1), pana la data de 25 a lunii, pentru luna anterioara in care sau realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate” .

Daca nu realizeaza venituri lunar, depune declaratie de cate ori realizeaza venituri in acelasi termen precizat mai sus, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au realizat venituri. In termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a normelor este prevazut sa se reglementeze modele de declaratii.

Pentru sanatate: Modalitatea de declarare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a ramas astfel cum era reglementata prin Legea nr. 95/2006 şi prin Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

D2. Modalitatea de plată

- pentru somaj si pensie nu se prevede in mod expres cine face plata, deci raman valabile prevederile OUG 58 respectiv platitorul de venit.

- pentru sanatate se prevede expres ca obligatia de plata revine pfa, deci se contrazice OUG.

“(4) Pentru veniturile de natură profesională contribuţia de asigurări sociale de sănătate se plăteşte de persoana care le realizează la termenele stabilite în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.”

Termenele de efectuare a platii pentru contributiile la pensie si somaj sunt cele de depunere a declaratiilor. Pentru neachitare se datoreaza dobanzi si penalizari

ExtrasArt.15 – Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni: a) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de casele de pensii precum si de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin potrivit prezentelor norme metodologice; b) comunicarea de date si informatii incomplete sau eronate; c) nedepunerea la termen de catre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) a declaratiilor de asigurare; d) nerespectarea de catre persoanele prevazute la art.5 alin.(1) a obligatiei prevazute la art.14 alin.(1).

Art.16 – Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cele prevazute la lit. a) si b) cu amenda de la 300 lei la 600 lei; b) cele prevazute la lit.c) si d) cu amenda de la 2500 lei la 5000 lei.

Sursa:http://www.mihut.ro/2013/09/obligatiile-fiscale-ale-mediatorului/

Sigur va mai intereaza si :

 

Leave a Reply

Translate this site:
ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta gratuita de informare despre mediere nu ezitati sa ne contactati la:

NEWSLETTER

Mediator Bucuresti

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

November 2013
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...