Ordonanța Guvernului privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

1 Ordonanța Guvernului privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.1 punct I.9 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanță, CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Obiect Prezenta Ordonanță creează cadrul legal, astfel încât, reclamațiile împotriva comercianților să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităților care aplică proceduri de soluționare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparțial, transparent, eficace, rapid și echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și o bună funcționare a pieței. Articolul 2 Domeniul de aplicare (1) Prezenta Ordonanță se aplică procedurilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în România și un consumator rezident în Uniunea Europeană prin intervenția unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, care propune sau impune o soluție şi care acţionează în România. (2) Prezenta Ordonanță nu se aplică: a) procedurilor de soluționare a reclamațiilor consumatorilor derulate de comercianți prin proceduri proprii; b) serviciilor neeconomice de interes general; c) litigiilor între comercianţi; d) negocierilor directe între consumator și comerciant; e) încercărilor efectuate de un judecător de a soluționa un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu; f) procedurilor inițiate de un comerciant împotriva unui consumator; g) serviciilor de sănătate prestate pacienților de către cadre medicale pentru evaluarea, menținerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea și furnizarea de medicamente și dispozitive medicale; h) unităților și instituțiilor publice de învățământ postliceal sau superior. (3) Prezenta Ordonanță instituie cerințe armonizate de calitate pentru entitățile de soluţionare alternativă a litigiilor și pentru procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor pentru a asigura că, după punerea sa în aplicare, consumatorii au acces la mecanisme de soluționare extrajudiciară a litigiilor de înaltă calitate, transparente, eficace și echitabile. Articolul 3 Definiții (1) În sensul prezentei Ordonanțe, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 2 a) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) comerciant – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia; c) contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia comerciantul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse cât și servicii conexe acestora; d) contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia; e) litigiu național – un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestare de servicii, în cazul în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, își are reședința în același stat membru în care este stabilit comerciantul; f) litigiu transfrontalier – un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestare de servicii, în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, își are reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care este stabilit comerciantul; g) procedura de soluţionare alternativă a litigiilor, denumită în continuare “procedura SAL” – o procedură, astfel cum este menționată la art. 2, care îndeplinește cerințele prezentei Ordonanţe și este aplicată de o entitate de soluţionare alternativă a litigiilor; h) entitate de soluţionare alternativă a litigiilor, denumită în continuare “entitate SAL” – structură care oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL și care poate funcționa exclusiv în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în cadrul unei autorități publice centrale sau a unei autorități administrative autonome cu responsablități în domeniul protecției consumatorilor. În domeniul bancar, entitate SAL este Centrul de soluționare alternativă a litigiilor înființat conform art. 21. Entităţile SAL sunt înscrise pe listă în conformitate cu art. 31 alin. (2); i) autoritate competentă – Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri; j) platforma europeană de soluționare online a litigiilor, denumită în continuare “platforma SOL” – instrument digital, creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165/18.06.2013. (2) Un comerciant este stabilit: a) în locul în care își desfășoară activitatea profesională, dacă este vorba despre o persoană fizică; b) în locul în care își are sediul social sau în care își desfășoară în principal activitatea, inclusiv o sucursală, agenție sau o altă unitate, dacă este vorba despre o societate sau o altă persoană juridică ori despre o asociație de persoane fizice sau juridice. (3) O entitate SAL este stabilită în locul în care structura care derulează procedura SAL își desfășoară activitatea. Articolul 4 Relația cu alte acte juridice (1) În absența unor dispoziții contrare din prezenta Ordonanță, în cazul în care o dispoziție a acesteia se află în contradicție cu o dispoziție prevăzută într-un alt act normativ care transpune un act juridic al Uniunii Europene și care privește proceduri referitoare la căile de atac extrajudiciare 3 inițiate de un consumator împotriva unui comerciant, dispozițiile din prezenta Ordonanță prevalează. (2) Prezenta Ordonanță nu aduce atingere Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dispoziţiile art. 25 din prezenta Ordonanță nu aduc atingere dispozițiilor privind informarea consumatorilor cu privire la căile de atac extrajudiciare conținute în alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene, care se aplică în plus față de articolul menționat. (4) Dispoziţiile prezentei Ordonanțe nu aduc atingere prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.84 din 1 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Dispoziţiile prezentei Ordonanțe nu aduc atingere dreptului persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente. CAPITOLUL II DISPOZIȚII PRIVIND ENTITĂȚILE SAL ȘI PROCEDURILE SAL Articolul 5 Accesul la entitățile SAL și la procedurile SAL (1) Litigiile care intră sub incidența prezentei Ordonanțe și care implică comercianți care desfăşoară activităţi în România pot fi prezentate unei entități SAL care îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta Ordonanță. (2) Entitățile SAL îndeplineasc următoarele cerinţe: a) administrează un site internet actualizat care permite părților să aibă cu ușurință acces la informațiile referitoare la procedura SAL și care permite consumatorilor să prezinte online o reclamație și documentele justificative necesare; b) furnizează, la cerere părților, pe un suport durabil, informațiile menționate la lit. a); c) permit consumatorului să prezinte o reclamație în scris, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, după caz; d) permit schimbul de informații dintre părți prin mijloace electronice sau prin poștă, după caz; e) acceptă atât litigii naționale, cât și litigii transfrontaliere, inclusiv litigiile reglementate de Regulamentul nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) numărul 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE; f) se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12.12.2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul nr. 72/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor, emis de Avocatul Poporului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 26.06. 2002. (3) În situația în care nu există o entitate de soluționare a litigiilor competentă pentru anumite sectoare de activitate, poate fi creată o entitate SAL complementară, conform prevederilor alin. (1), care să fie competentă să soluționeze litigiile din cadrul respectivelor sectoare de activitate. (4) Entitățile SAL pot refuza instrumentarea unui anumit litigiu din următoarele motive: a) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamația sa și nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul; b) litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este jignitor; c) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de catre o instanță judecatoreasca ; 4 d) consumatorul nu a prezentat reclamația entității SAL în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamația comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naștere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora; e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcționarea eficientă a entității SAL; f) entitatea SAL sesizată nu este competentă să soluţioneze litigiul. (5) În cazul în care o entitate SAL nu poate analiza o reclamație care i-a fost înaintată, entitatea SAL respectivă prezintă ambelor părți o explicație privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului de reclamație. (6) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit alin. (4), nu trebuie să afecteze accesul consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere. (7) În cazul în care o entitate SAL nu poate examina o reclamație care i-a fost prezentată, conform alin. (4) și a procedurilor proprii stabilite în baza alin. (8), o altă entitate SAL poate decide dacă să primească sau nu reclamația consumatorului, la cererea acestuia. (8) Entităţile SAL stabilesc prin reguli procedurale motivele în baza cărora refuză instrumentarea unui anumit litigiu. Articolul 6 Expertiză, independență și imparțialitate (1) Persoanele fizice responsabile din cadrul SAL au expertiza necesară și sunt independente și imparțiale. Aceasta se realizează prin faptul că aceste persoane: a) dispun de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum și de o bună înțelegere generală a legislației; b) sunt desemnate pentru un mandat cu o durată suficientă, dar nu mai mică de trei ani, pentru a asigura independența acțiunilor lor și nu pot fi eliberate din funcție fără motive întemeiate; c) nu primesc niciun fel de instrucțiuni de la oricare dintre părți sau de la reprezentanții acestora; d) sunt remunerate într-un mod care nu este legat de rezultatul procedurii SAL; e) comunică fără întârziere entității SAL orice circumstanță care le poate afecta sau poate fi considerata ca afectându-le independența și imparțialitatea sau care poate da naștere unui conflict de interese cu oricare dintre părțile litigiului pe care trebuie să îl soluționeze. Obligația de a comunica astfel de elemente este o obligație permanentă pe tot parcursul procedurii SAL. (2) Fără a se aduce atingere art. 11 alin. (1), entitățile SAL dispun de proceduri care garantează că, în cazul situațiilor menționate la alin. (1) lit. e): a) persoana fizică responsabilă cu procedura SAL este înlocuită de altă persoană fizică abilitata, căreia i se încredințează desfășurarea procedurii SAL; b) în cazul în care măsura prevăzută la lit. a) nu este posibilă, persoana fizică respectivă se abține de la desfășurarea procedurii SAL și, după caz, entitatea SAL propune părților să înainteze litigiul unei alte entități SAL competentă; c) în cazul în care măsura prevăzută la lit. b) nu este posibilă, circumstanțele sunt comunicate imediat părților, iar persoana fizică respectivă poate continua desfășurarea procedurii SAL numai dacă părțile nu au obiecții cu privire la acest lucru după ce au fost informate cu privire la circumstanțe și la dreptul lor de formula obiectiuni. (3) Entitățile SAL pot să ofere formare pentru persoanele fizice responsabile de SAL. În cazul în care se oferă astfel de formare, autoritatea competentă monitorizează schemele de formare stabilite de entitățile SAL pe baza informațiilor care le sunt comunicate în conformitate cu art. 18 alin. (4) lit. g). (4) Structurile din cadrul autorităților publice centrale sau din cadrul autorităților administrative autonome desemnate să deruleze proceduri SAL, precum și centrul SAL din domeniul bancar îşi desfăşoară activitatea independent de structurile şi activitățile de supraveghere și control piață. (5) În domeniul bancar, în plus față de cerințele generale stabilite la alin. (1) și (2), procedurile îndeplinesc următoarele cerințe specifice: 5 a) persoanele fizice responsabile cu soluționarea litigiilor sunt numite de un organism colegial compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai organizațiilor de consumatori și reprezentanți ai comerciantului sau fac parte din organismul respectiv, numirea fiind rezultatul unei proceduri transparente; b) persoanele fizice responsabile cu soluționarea litigiilor se angajează să nu lucreze pentru comerciant, pentru o organizație profesională sau o asociație de întreprinderi din care face parte comerciantul pentru o perioadă de trei ani după ce mandatul lor în cadrul entității de soluționare a litigiilor a ajuns la final; c) entitatea de soluționare a litigiilor nu are nicio legătură ierarhică sau funcțională cu comerciantul, este clar separată de entitățile operaționale ale comercianților și are la dispoziție un buget suficient pentru a-și îndeplini sarcinile, care este separat de bugetul general al comercianților; d) în cazul în care persoanele fizice responsabile de SAL sunt angajate sau remunerate exclusiv de o organizație profesională din care face parte comerciantul, acestea au la dispoziție un buget alocat separat, suficient pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Articolul 7 Transparență (1) Entitățile SAL publică pe site-urile lor internet, pe suport durabil dacă se solicită, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, informații clare și ușor de înțeles, privind: a) datele lor de contact, inclusiv adresa poștală și de e-mail; b) lista pe care sunt incluse, conform art. 31 alin. (2); c) persoanele fizice responsabile de SAL, modalitățile de desemnare a acestora și durata mandatului lor; d) expertiza, imparțialitatea și independența persoanelor fizice responsabile de SAL, în cazul Centrului de soluționare alternativă prevăzut la art. 21; e) apartenența entităților SAL la rețelele entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, dacă este cazul; f) tipurile de litigii pe care sunt competente să le soluționeze; g) regulile de procedură care reglementează soluționarea unui litigiu și motivele pentru care entitatea SAL poate refuza să se ocupe de un anumit litigiu; h) limba în care reclamațiile pot fi prezentate entității SAL și în care se desfășoară procedura SAL; i)tipurile de norme pe care entitatea SAL le poate avea in vedere pentru soluționarea litigiilor, precum dispozitii legale, considerente de echitate, coduri de conduita ; j) orice fel de cerințe preliminare pe care părțile ar putea fi obligate să le îndeplinească înaintea începerii procedurii de soluționare alternativă a litigiului, inclusiv cerința adresată consumatorului de a încerca o soluționare a litigiului direct cu comerciantul; k) condiţiile în care părţile se pot retrage din procedură; l) costurile care urmează să fie suportate de către comercianți, inclusiv orice reguli privind plata cheltuielilor la încheierea procedurii; m) durata medie a procedurii SAL; n) efectul juridic al rezultatului procedurii SAL, precum și faptul că hotărârile emise de entitățile SAL prin care este consemnat rezultatul procedurii constituie de drept titlu executoriu, dacă nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării; o) punerea în aplicare a deciziei SAL, dacă acest lucru este relevant. (2) Entitățile SAL publică pe site-urile lor internet, pe suport durabil la cerere, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate rapoarte anuale de activitate. Rapoartele cuprind următoarele informații privind litigiile naționale și litigiile transfrontaliere: a) numărul de litigii înaintate și tipurile de reclamații la care se referă; b) orice probleme sistematice sau semnificative care apar frecvent și duc la litigii între consumatori și comercianți; informațiile respective pot fi însoțite de recomandări cu privire la modul în care 6 aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor, în scopul de a ridica standardele profesionale și de a facilita schimbul de informații și de bune practici; c) proporția litigiilor pe care entitatea SAL a refuzat să le instrumenteze și ponderea procentuală a tipurilor de motive pe care se bazează acest refuz; d) în cazul procedurilor derulate de Centrul de soluționare alternativă a litigiilor înființat conform art. 21, proporția procentuală a soluțiilor care sunt propuse în favoarea consumatorului, respectiv a celor propuse în favoarea comerciantului; e) proporția de proceduri SAL care au fost întrerupte, precum și motivul întreruperii acestora, dacă este cunoscut; f) timpul mediu necesar pentru soluționarea litigiilor; g) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută; h) cooperarea entităților SAL în cadrul rețelelor entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, dacă este cazul. Articolul 8 Eficacitatea procedurilor SAL În vederea asigurării eficacităţii susţinute a procedurilor SAL, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) procedura SAL să fie disponibilă și ușor accesibilă online și pe suport hârtie pentru părțile în litigiu, indiferent de locul în care acestea se găsesc; b) părțile să aibă acces la procedură fără obligația de a recurge la un avocat sau la un consilier juridic, dar fără a fi private de dreptul lor la consiliere independentă sau de a fi reprezentate sau asistate de o terță persoană sau de reprezentanți ai asociaţiilor de consumatori în orice etapă a procedurii; c) procedura SAL să fie gratuită; d) părțile aflate în litigiu să fie notificate imediat după primirea tuturor documentelor care conțin informații relevante referitoare la reclamație de către entitatea SAL care a primit reclamația. Articolul 9 Corectitudinea procedurilor SAL In cursul procedurilor SAL: a) părțile au dreptul de a-și exprima punctul de vedere cu privire la reclamația care face obiectul litigiului înaintat spre soluționare entității SAL, într-un termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acesteia, precum și de a primi din partea entității SAL argumentele, probele, documentele și elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declarații și avize ale experților și de a prezenta observații pe marginea acestora; b) părțile sunt informate că nu sunt obligate să folosească un avocat sau un consilier juridic, dar pot apela la consultanță independentă sau pot fi reprezentate sau asistate de o parte terță sau de reprezentanți ai asociaţiilor de consumatori în orice etapă a procedurii; c) părțile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris sau pe un suport durabil, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul. Articolul 10 Mecanisme SAL Entitățile SAL pot propune şi/sau impune o soluție părților. Entitățile SAL pot derula ambele mecanisme cu condiția de a elabora proceduri specifice pentru fiecare mecanism în parte și de a informa clar și corect părțile cu privire la consecințele alegerii unuia dintre mecanisme. În cazul în care entitățile SAL derulează ambele mecanisme, consumatorul este cel care alege unul dintre mecanisme. 7 Articolul 11 Propunerea unei soluții (1) În cazul procedurilor SAL prin care se propune o soluție, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcuţi de funcționarea sau de modul de desfășurare a procedurii. Consumatorii sunt informaţi despre acest drept înaintea începerii procedurii. (2) Inainte de a accepta soluția propusă, părţile sunt informate cu privire la: a) posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluția propusă; b) faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară; c) faptul că soluția propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanță care aplică dispozițiile legale în vigoare; d) consecințele juridice ale acceptării unei astfel de soluții. (3) Rezultatul procedurii SAL este comunicat părţilor, printr-o Notă de soluţionare alternativă a litigiilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care o entitate SAL a primit dosarul complet al reclamației. În cazul unor litigii extrem de complexe, entitatea SAL responsabilă poate, dacă este necesar, să prelungească termenul cu 20 de zile calendaristice. Părțile sunt informate în legătură cu orice prelungire a termenului respectiv, precum și în legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului. (4) Înainte de a accepta soluția propusă, li se acordă o perioadă de 15 zile calendaristice pentru a- şi exprima acordul sau dezacordul. În termenul de 15 zile calendaristice de la primirea Notei de soluţionare a litigiilor, părţile comunică decizia lor de acceptare sau de respingere a soluţiei propuse. (6) Rezultatul procedurilor SAL nu este obligatoriu dacă doar una din părţi acceptă soluţia propusă. Articolul 12 Impunerea unei soluții (1) Înainte de a alege această posibilitate de soluționare a litigiului, părţile sunt informate cu privire la: a) caracterul obligatoriu al soluției; b) faptul că părțile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluția; c) faptul că nici una din părți nu se poate retrage din procedură; d) faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară; e) faptul că soluția propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanță care aplică dispozițiile legale în vigoare; f) consecințele juridice ale acceptării unei astfel de soluții. (2) Entățile SAL se asigură că părțile își dau acordul cu privire la caracterul obligatoriu al soluției. (3) In cazul în care nu există un conflict de legi, soluția impusă nu poate conduce la privarea consumatorului de protecția asigurată prin legislația naţională în care consumatorul și comerciantul își au reședința obișnuită. (4) In cazul în care există un conflict de legi, atunci când legea aplicabilă contractului de vânzare sau de servicii este stabilită în conformitate cu articolul 6 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 177-04.07.2008, soluția impusă de entitatea SAL nu ar trebui să ducă la privarea consumatorului de protecția care îi este oferită de legislația statului membru în care consumatorul își are reședința obișnuită. (5) In cazul în care există un conflict de legi, atunci când legea aplicabilă contractului de vânzare sau de servicii este stabilită în conformitate cu articolul 5 alineatele (1)-(3) din Convenția de la Roma din 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, soluția impusă de 8 entitatea SAL nu ar trebui să ducă la privarea consumatorului de protecția care îi este oferită de legislația statului membru în care își are reședința obișnuită. Articolul 13 Rezultatul procedurii SAL (1) În cazul în care părţile acceptă soluţia propusă, precum și în cazul soluției impuse, entitatea SAL emite o Hotărâre motivată iar, în cazul în care părţile nu acceptă soluţia propusă, entitatea SAL emite o Încheiere care cuprinde descrierea faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor. (2) În cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, entitatea SAL informează consumatorul, prin Încheiere, căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluţionarea litigiului. (3) Hotărârea, respectiv Încheierea, se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă. (4) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu. (5) Procedurile SAL se finalizează într-un termen de 90 de zile calendaristice de la data la care o entitate SAL a primit dosarul complet al reclamației. În cazul unor litigii extrem de complexe, entitatea SAL responsabilă poate, dacă este necesar, să prelungească termenul de 90 de zile calendaristice și să informeze părțile în legătură cu orice prelungire, precum și în legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului. Articolul 14 Libertatea Un acord între un consumator și un comerciant de a prezenta reclamații unei entități SAL, atunci când acesta a fost încheiat înainte de apariția litigiului și dacă are drept efect privarea consumatorului de dreptul său de a se adresa autorităţii administrative competente în vederea soluţionării reclamaţiei pe cale administrativă ori de a introduce o acțiune în instanță în vederea soluționării litigiului, nu este obligatoriu pentru consumator. Articolul 15 Reguli proprii (1) Fiecare entitate SAL elaborează reguli proprii de soluţionare alternativă a litigiilor, care trebuie să respecte principiile, regulile şi cerinţele prevăzute de prezenta Ordonanţă. (2) Regulile menţionate la alin. (1), precum şi orice modificări ulterioare ale acestora sunt transmise autorităţii competente. Articolul 16 Efectul procedurilor SAL asupra termenelor de decădere și de prescripție (1) Pe parcursul derulării procedurii de soluţionare alternativă a litigiilor, prescripţia dreptului la acţiune nu începe să curgă, iar, dacă a început să curgă, ea se suspendă. (2) Alin. (1) nu aduce atingere dispozițiilor privind decăderea și prescripția dreptului la acţiune stabilite prin acordurile internaționale incidente la care România este parte. Articolul 17 Înfiinţarea entităţilor SAL (1) Entităţile SAL se pot constitui cu respectarea cerințelor stabilite prin prezenta ordonanță. (2) Finanțarea entităților SAL se poate face din fonduri publice, private sau mixte. (3) Autoritățile publice centrale, autorități administrative autonome care intenționează să înfiinţeze entităţi SAL, precum și Centrul de solutionare alternativa a litigiilor din sistemul bancar prevăzut la 9 art. 21, transmit autorității competente informațiile prevăzute la art. 18, precum și orice alte informații solicitate de aceasta. (4) Autoritatea competentă poate solicita documente sau clarificari suplimentare în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării ori a ultimelor documente depuse. Autoritatea publică centrală va transmite documentele respectiv clarificările solicitate in termen de 15 zile calendaristice de la primirea solicitării. (5) Autoritatea competentă comunică rezultatul evaluării autorității solicitante în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului document ori a ultimelor clarificări solicitate. (6) După primirea rezultatului evaluării, autoritatea solicitantă înființează entitatea SAL cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Articolul 18 Informații care trebuie notificate autorității competente de către organismele care doresc să fie entități de soluționare a litigiilor (1) Organismele de soluționare a litigiilor stabilite pe teritoriul României, care intenționează să dobândească calitatea de entități SAL în temeiul prezentei Ordonanţe și să fie incluse pe o listă în conformitate cu art. 31 alin. (2), notifică autorității competente următoarele: a) numele, coordonatele și site-ul internet; b) informații privind structura și finanțarea lor, inclusiv informații privind persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor, remunerarea și mandatul acestora; c) regulile de procedură; d) comisioanele; e) durata medie a procedurilor de soluționare a litigiilor; f) limba în care pot fi prezentate reclamații și în care se poate desfășura procedura de soluționare a litigiilor; g) o declarație privind tipurile de litigii vizate de procedura de soluționare a litigiilor; h) motivele pentru care entitatea de soluționare a litigiilor poate refuza să instrumenteze un anumit litigiu în conformitate cu art. 5 alin. (4) și alin. (8); i) o declarație motivată pe propria răspundere care să ateste dacă entitatea respectă condiţiile de înfiinţare şi funcţionare ale unei entităţi SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei Ordonanţe și dacă este conformă cu cerințele de calitate prevăzute în Capitolul II. (2) În cazul modificării informațiilor menționate la lit. a)-h), entitățile SAL notifică, fără întârzieri nejustificate, aceste modificări autorității competente. (3) Centrul de solutionare alternativa a litigiilor din sistemul bancar prevazut la art. 21 comunică autorității competente, în plus față de informațiile și declarațiile menționate la alin. 1, informații necesare pentru a evalua conformitatea persoanelor care fac parte din Corpul Conciliatorilor cu cerințele specifice suplimentare privind independența și transparența prevăzute la art. 6 alin. (5). (4) Entitățile SAL comunică autorității competente la fiecare doi ani informații privind: a) numărul de litigii primite și tipurile de reclamații la care se referă; b) procentul de proceduri SAL care au fost întrerupte înainte de a fi obținut un rezultat; c) durata medie de soluționare a litigiilor primite; d) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută; e) orice probleme semnificative care apar frecvent și duc la litigii între consumatori și comercianți. Informațiile comunicate în acest sens pot fi însoțite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor; f) o evaluare a eficacității cooperării lor în cadrul rețelelor entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, după caz; g) formarea oferită persoanelor fizice responsabile de SAL în conformitate cu art. 6 alin. (3), după caz; h) o evaluare a eficacității procedurii SAL oferite de către entitate și a modalităților posibile de îmbunătățire a performanțelor sale. 10 Articolul 19 Înfiinţarea structurii responsabile cu derularea procedurilor SAL în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (1) În cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor se înființează o structură responsabilă cu derularea procedurilor SAL. Această structură este imparțială și își desfășoară activitatea independent de activitățile de supraveghere și control piată. (2) În scopul dobândirii calității de entitate SAL de către structura prevăzută la alin. (1), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor transmite autorității competente informațiile prevăzute la art. 18, precum și orice alte informații solicitate de aceasta în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe. (3) Structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor va fi suplimentată cu un număr de 25 posturi cu încadrarea în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite, necesare funcţionării entității SAL. (4) Conducerea structurii responsabile cu derularea procedurilor SAL este asigurată de o persoană ce îşi desfăşoară activitatea independent de activitățile de supraveghere și control piaţă, aflata in subordinea Înaltului Funcţionar Public. Conducătorul acestei structuri raspunde integral in fata autoritatii competente si are obligatia de informare periodica a conducerii ierarhice superioare. (5) Modul de organizare, finanțare și procedura de funcționare a structurii cu rol de entitate SAL, se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de 120 de zile calendaristice de la intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe. Articolul 20 Autoritatea complementară În cazul în care autoritățile publice centrale sau autorităţile administrative autonome, ce au responsabilități pentru anumite sectoare de activitate, nu înființează până la data de 30 noiembrie 2015, în vederea soluționării litigiilor, entități SAL, entitatea SAL din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor poate avea și rol de autoritate complementară în sensul art. 5 alin. (3). În această situație, entitatea SAL poate solicita punct de vedere consultativ al respectivelor autorități cu privire la litigiile ce intră în domeniul de activitate al acestora. Secțiunea 1 Înfiinţarea structurii responsabile cu derularea procedurilor SAL în domeniul bancar Articolul 21 Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor (1) Pentru domeniul bancar se înfiinţează Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor din sistemul bancar – denumit în continuare Centrul SAL ca entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, în scopul asigurării accesului consumatorilor din domeniul bancar la soluţionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre aceştia şi comercianții a căror activitate este reglementată, autorizată şi supravegheată/monitorizată de Banca Naţională a României, precum şi sucursalelor comercianților străini ce desfăşoară activităţi pe teritoriul României, în domeniul bancar. Sediul Centrului SAL este în Municipiul Bucureşti. (2) Litigiile din domeniul bancar sunt soluţionate exclusiv prin proceduri SAL de Centrul SAL. (3) Finanţarea Centrului SAL se asigură: a) de către comercianții, ce acţionează în cadrul activităţii lor comerciale în domeniul bancar, în condiţiile alin.(1); b) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate din comisioanele si sumele percepute pentru prestatiile in domeniu efectuate terţilor; c) din donaţii şi/sau sponsorizări. 11 (4) Conducerea generala a Centrului SAL este asigurata de Colegiul de Coordonare (5) Conducerea curentă a Centrului SAL este asigurată de Directorul Centrului, numit de Colegiul de Coordonare (6) Centrul SAL se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonante, ale regulamentului său de organizare şi funcţionare, precum şi potrivit celorlalte reglementări interne necesare funcţionării sale corespunzătoare. Articolul 22 Colegiul de Coordonare (1) Activitatea Centrului SAL este coordonată de un Colegiu de Coordonare format din 5 membri desemnaţi, câte unul, de către următoarele entităţi: (a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, (b) Asociaţia Română a Băncilor, (c) Banca Naţională a României, (d) asociaţiile de consumatori care îndeplinesc condiţiile prevazute în art. 32 sau in art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, şi, respectiv, (e) un membru independent ales de către cei 4 membri desemnaţi conform lit.(a) – (d). (2) Colegiul de Coordonare elaborează propriul său regulament de funcţionare, care va fi adoptat la prima sa reuniune şi aprobat prin hotărârea Colegiului. (3) Colegiul de Coordonare este condus de Preşedinte, ales dintre membrii Colegiului de Coordonare, prin rotaţie, pentru un mandat de 1 an. Preşedintele Colegiului de Coordonare este ales la prima reuniune a acestuia. (4) Durata mandatului membrilor Colegiului de Coordonare este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată. Membrii Colegiului de Coordonare au atribuţiile prevazute in regulamentul Colegiului, aprobat de către acesta. Calitatea de membru al Colegiului de Coordonare de către persoanele care fac parte din acesta nu atrage o stare de incompatibilitate ori de conflic de interese, în sensul legii. (5) Pentru a fi numit membru al Colegiului de Coordonare, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţine Spaţiului Economic European sau este cetăţean al Confederaţiei Elveţiene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) a absolvit studii superioare juridice atestate cu diplomă; d) dispune de o bună reputaţie, de cunoştinţe şi de experienţă adecvat pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate; e) nu a fost condamnată definitive pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare. (6) Membrii Colegiului de Coordonare sunt independenţi în luarea deciziilor. (7) Mandatul de membru al Colegiului de Coordonare încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive; e) la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni din cele prevăzute la alin.(5) ; f) prin revocare, pentru încălcarea prezentei legi sau pentru condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea unei alte infracţiuni decât cele prevazute la alin.(5) lit.e). 12 (8) Membrii Colegiului de Coordonare sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin.(7) lit. f) de către autoritatea care i-a numit, respectiv de cei 4 Membrii Colegiului de Coordonare pentru membrul independent ales. (9) În caz de vacanţă a unui loc în Colegiului de Coordonare pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (7) se va proceda, conform prevederilor alin.(5) la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. Articolul 23 Activitatea Colegiului de Coordonare (1) Colegiul de Coordonare îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen care se întruneşte valabil în prezenţa a cel puţin de 3 dintre aceştia, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Colegiul de Coordonare al Centrului SAL: a) adoptă regulile privind procedură de solutionare a litigiilor; b) adoptă structura organizatorică a Centrului SAL, regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul de organizare internă și regulamentul Colegiului de Coordonare c) stabileşte aria litigiilor ce pot fi supuse procedurilor SAL; d) stabileşte criteriile de selectie a membrilor Corpului Conciliatorilor e) stabileşte bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului SAL. (3) Colegiului de Coordonare comunică punctul său de vedere în legătură cu aspecte ce ţin de relaţia dintre consumator şi comerciant din domeniul bancar, la cererea: a) Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului României; b) comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputaţilor; c) autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale; d) organizaţiilor profesionale şi patronale; e) organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor; f) instanţelor judecătoreşti şi parchetelor. (4) Colegiului de coordonare întocmeşte anual un raport privind activitatea sa, potrivit prezentei ordonante. (5) Raportul se adoptă în Plenul Colegiului de coordonare şi se publică pe site-ul Centrului SAL. Articolul 24 Soluţionarea litigiilor (1) Soluţionarea litigiilor înaintate de către consumatori Centrului SAL este realizată de membrii Corpul Conciliatorilor, conform regulilor de procedura adoptate de Centru. (2) Activitatea Corpului Conciliatorilor se desfăşoară potrivit prevederilor regulamentului de funcţionare a Centrului SAL, regulilor de procedură aprobate de Colegiul de Coordonare, precum şi altor reglementări interne emise potrivit art. 21 alin.(6). (3) Membrii Corpului Conciliatorilor sunt persoane fizice, cu expertiză în domeniul SAL, selectate potrivit criteriilor stabilite de Colegiul de Coordonare, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului SAL, în conformitate cu prezenta ordonanță. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului SAL se publică, înainte de adoptare, spre consultare publică. (5) Membrii Corpului Conciliatorilor sunt independenţi, imparţiali şi trebuie sa dispuna de o bună reputaţie şi expertiză adecvată. CAPITOLUL III 13 INFORMARE ȘI COOPERARE Articolul 25 Informarea consumatorilor de către comercianţi (1) Comercianţii informează consumatorii cu privire la entitatea sau entitățile SAL de care aceștia aparțin atunci când comercianţii se angajează să utilizeze respectivele proceduri. Informațiile respective includ adresa site-ului internet al entității sau entităților SAL relevante. (2) Informațiile menționate la alin. (1) sunt furnizate în mod clar, inteligibil și ușor accesibil pe site-ul internet al comercianţilor, în cazul în care acesta există, și, dacă este cazul, în termenii și condițiile generale ale contractelor de vânzare sau de prestare de servicii dintre comerciant și consumator. (3) In cazul în care un litigiu între un consumator și un comerciant stabilit pe teritoriul României nu a putut fi soluționat în urma unei reclamații prezentate direct de consumator comerciantului, comerciantul informează consumatorul despre posibilitatea de a se adresa entității SAL. Această informație este furnizată pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil. Articolul 26 Asistența oferită consumatorilor (1) Se desemnează Centrul European al Consumatorilor din România pentru a oferi asistență consumatorilor: a) în cazul litigiilor care decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii transfrontaliere, astfel încât consumatorii să se poată adresa entității SAL care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru și care este competentă cu soluționarea litigiului cu caracter transfrontalier; b) în cazul litigiilor referitoare la reclamațiile prezentate prin intermediul platformei de soluționare on line a litigiilor, ca punct de contact privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, denumit “punct de contact SOL”, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE. (2) Autoritatea competentă comunică numele și coordonatele punctului de contact Comisiei Europene în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE. Articolul 27 Informații generale (1) Entitățile SAL, Centrul European al Consumatorilor din România și asociațiile de consumatori pun la dispoziția publicului pe site-urile internet ale acestora, oferind un link către site-ul internet al Comisiei Europene, și, ori de câte ori este posibil, pe un suport durabil la sediile lor, lista entităților SAL menționată la art. 31 alin. (5). (2) Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri încurajează organizațiile de consumatori și asociațiile patronale relevante să publice, pe site-urile lor internet și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, lista entităților SAL menționată la art. 31 alin. (5), precum și un link electronic către platforma SOL (3) Centrul European al Consumatorilor din România și asociațiile de consumatori asigură diseminarea informațiilor cu privire la modalitățile conform cărora consumatorii pot avea acces la procedurile SAL pentru soluționarea litigiilor care intră sub incidența prezentei Ordonanţe. (4) Entitățile SAL, Centrul European al Consumatorilor din România și asociațiile de consumatori adoptă măsuri pentru a încuraja organizațiile consumatorilor și organizațiile profesionale, de la nivel național, să sporească gradul de conștientizare cu privire la entitățile SAL, la procedurile 14 acestora și să promoveze utilizarea procedurilor SAL de către comercianţi și consumatori. Respectivele organisme furnizează consumatorilor informații privind entitățile SAL competente în momentul în care primesc reclamații din partea consumatorilor. (5) Entitățile SAL, Centrul European al Consumatorilor din România, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri furnizează o adresă electronică în vedera accesării platformei SOL. Articolul 28 Cooperarea și schimbul de experiență între entitățile SAL (1) Entitățile SAL cooperează în vederea soluționării litigiilor transfrontaliere și efectuează schimburi regulate de bune practici, în ceea ce privește soluționarea litigiilor transfrontaliere și a celor naționale. (2) În cazul în care există în Uniunea Europeană o rețea de entități SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere care apar într-un anumit domeniu, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri încurajează entitățile SAL care se ocupă de litigiile în domeniul respectiv să devină membre ale acestei rețele. (3) Denumirile și datele de contact ale rețelelor menționate la alin. (2) sunt cele publicate de Comisia Europeană. Articolul 29 Cooperarea între entitățile SAL și autoritățile naționale însărcinate cu punerea în aplicare a legislației privind protecția consumatorilor (1) Entitățile SAL cooperează cu autoritățile naționale însărcinate cu punerea în aplicare a legislației privind protecția consumatorilor. (2) Această cooperare include în special schimbul reciproc de informații privind practicile din sectoarele comerciale specifice cu privire la care consumatorii au prezentat reclamații în mod repetat. Aceasta cuprinde, de asemenea, furnizarea evaluării tehnice și a informațiilor de către autoritățile naționale către entitățile SAL, în cazul în care evaluarea sau informațiile respective sunt necesare pentru soluționarea litigiilor individuale și sunt deja disponibile. (3) Cooperarea și schimburile reciproce de informații menționate la alin. (1) și (2) se realizează în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. (4) Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor privind secretul profesional și comercial care se aplică autorităților naționale însărcinate cu punerea în aplicare a legislației în domeniul protecției consumatorului. Entitățile SAL sunt supuse normelor privind secretul profesional sau altor obligații echivalente de confidențialitate prevăzute în legislația națională. (5) Prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Autoritătii Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în termen de 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe, se stabilesc modul și procedura de cooperare a structurilor cu rol de entitate SAL şi autoritatea publică interesată. CAPITOLUL IV ROLUL AUTORITĂȚII COMPETENTE Articolul 30 Desemnarea autorității competente (1) Se desemnează Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri ca autoritate competentă care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 18 și 31 precum şi ca punct unic de contact cu Comisia Europeană. Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică acest lucru Comisiei Europene. 15 (2) În cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri se înființează o structură responsabilă cu îndeplinirea funcțiilor aferente autorității competente și a punctului unic de contact cu Comisia Europeană. (3) Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri propune, prin hotărâre a Guvernului, modul de organizare, finanțare și procedura de funcționare a structurii prevăzute la alin. (2) în termen de 90 de zile calendaristice de la publicarea prezentei Ordonanţe. (4) Lista autorităţilor competente inclusiv, după caz, punctele unice de contact sunt cele pe care Comisia Europeană le publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 31 Rolul autorității competente (1) Autoritatea competentă evaluează, în special pe baza informațiilor primite în conformitate cu art. 18 alin. (1) și (3), dacă entitățile de soluționare a litigiilor care i-au fost notificate pot fi considerate drept entități SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei Ordonanţe și îndeplinesc cerințele de calitate prevăzute în Capitolul II. (2) Autoritatea competentă stabilește, pe baza evaluării menționate la alin. (1), o listă a tuturor entităților SAL care i-au fost notificate și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1). Lista respectivă cuprinde următoarele elemente: a) numele, datele de contact și site-urile internet ale entităților SAL menționate la alin. (1); b) comisioanele lor, după caz; c) limba în care pot fi prezentate reclamații și în care se poate desfășura procedura SAL; d) tipurile de litigii vizate de procedura SAL; e) sectoarele și categoriile de litigii acoperite de fiecare entitate SAL; f) dacă este cazul, necesitatea prezenței fizice a părților sau a reprezentanților acestora, inclusiv o declarație a entității SAL care să ateste dacă procedura SAL se desfășoară sau poate să se desfășoare ca procedură orală sau scrisă; g) efectele procedurilor în conformitate cu art. 9-13; h) motivele pentru care entitatea SAL poate refuza să instrumenteze un anumit litigiu, în conformitate cu art. 5 alin. (4). (3) Autoritatea competentă notifică lista menționată la alin. (2) Comisiei Europene. În cazul în care autoritatea competentă este notificată cu privire la orice modificare în conformitate cu art. 18 alin. (2), lista respectivă se actualizează fără întârzieri nejustificate, iar informațiile relevante sunt notificate Comisiei Europene. (4) În cazul în care o structură de soluționare a litigiilor care figurează pe listă ca entitate SAL în temeiul prezentei Ordonanțe nu mai îndeplinește cerințele menționate la alin. (1), autoritatea competentă contactează entitatea de soluționare a litigiilor, indicând cerințele pe care aceasta nu le îndeplinește și solicitându-i să asigure de îndată respectarea acestora. Dacă, după o perioadă de trei luni, entitatea de soluționare a litigiilor continuă să nu îndeplinească cerințele menționate la alin. (1), autoritatea competentă elimină entitatea de soluționare a litigiilor din lista menționată la alin. (2). Lista respectivă se actualizează fără întârzieri nejustificate, iar informațiile relevante sunt notificate Comisiei Europene. (5) Autoritatea competentă, în calitate de punct unic de contact, primește de la Comisia Europeană lista actualizată a entităților SAL. (6) Autoritatea competentă face publică lista consolidată a entităților SAL la care se face referire la alin. (5) pe site-ul internet propriu, oferind un link către site-ul internet al Comisiei Europene relevant. De asemenea, autoritatea competentă face publică lista consolidată respectivă pe un suport durabil. (7) Autoritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la entitățile SAL, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE. 16 (8) Până în data de 9 iulie 2018 și, ulterior, la fiecare patru ani, autoritatea competentă publică și transmite Comisiei Europene un raport privind evoluția și funcționarea entităților SAL. În special, raportul: a) identifică bunele practici ale entităților SAL; b) în baza statisticilor, subliniază deficiențele care afectează funcționarea entităților SAL în cazul litigiilor naționale și al celor transfrontaliere, după caz; c) emite recomandări privind modul de îmbunătățire a funcționării eficace și eficiente a entităților SAL, după caz. (9) Raportul menționat la alin. (8) se referă la toate entitățile SAL care își au sediul în România. CAPITOLUL V SANCȚIUNI Articolul 32 Sancțiuni (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea de către comercianţi a prevederilor art. 25 referitoare la informarea consumatorilor cu privire la entităţile SAL relevante; b) desfășurarea de activități de soluționare alternativă a litigiilor în temeiul prezentei Ordonanţe, de organisme care nu sunt incluse în lista menționată la art. 31 alin. (5); c) crearea impresiei persoanelor interesate că se adresează unei entități SAL, în situația în care, în realitate, respectiva entitate nu este inclusă în lista menționată la art. 31 alin. (5) ; d) nerespectarea de către punctul de contact SOL a oricăreia din obligațiile prevazute la art.7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE; e) nerespectarea de catre comercianti a oricăreia din cerinţele referitoare la informaţiile pentru consumatori prevăzute la art.14 alin.(1), (2) și (7) Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE. (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei. (3)Valoarea amenzilor prevăzute în prezenta Ordonanță se va actualiza prin hotărâre a Guvernului. Articolul 33 Competență (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a), d) și e) se fac de către reprezentanți împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor iar cele prevăzute la art. 32 alin.(1) lit. b) și c) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. (2) Contravențiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE Articolul 34 Comunicare (1) La data intrării în vigoare a Ordonanţei, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică Comisiei Europene: a) denumirea și datele de contact ale entităților desemnate în conformitate cu art. 26, după caz; 17 b) autoritatea competentă, inclusiv punctul unic de contact, desemnată în conformitate cu art. 30. (2) Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri informează Comisia Europeana în privința oricărei modificări ulterioare care afectează aceste informații. (3) Până la data de 9 ianuarie 2016, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică Comisiei Europene prima listă menționată la art. 31 alin. (2). Articolul 35 Intrarea în vigoare Prezenta Ordonanţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. * Prezenta Ordonanţă transpune prevederile Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum). Prezenta Ordonanţă asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/18.06.2013.

(Visited 92 times, 31 visits today)

Sigur va mai intereaza si :